+381 64 35 35 000, info@heliks.org.rs

logonama

Ekološko udruženje Heliks je od svog osnivanja, 2005. godine, do danas, izraslo u jedno od najve?ih i najaktivnijih ekoloških udruženja u Beogradu i Srbiji.

?lanovi Heliks su ekološki aktivisti s višegodišnjim iskustvom u oblasti javnog zagovaranja i zastupanja i u realizaciji ekoloških projekata, kao i projekata u oblasti reciklaže. Ukupan broj ?lanova je 38, dok je broj stalno aktivnih ?lanova preko 20. Za potrebe realizacije svojih projekata Heliks angažuje i eskterne eksperte iz oblasti na koje se projekt odnose.

Me?u mnogobrojnim uspešno realizovanim aktivnostima, projektima i programima izdvajamo:

  • Heliks je pokrenuo i svakodnevno ure?uje vlastiti reciklažni portal, jedan od najpose?enijih i najreferentnijih portala te vrste u regiji
  • Heliks je glavni inicijator i promoter ideje i prakse udruživanja reciklažne industrije u Srbiji, koja je rezultirala osnovanjem i veoma uspešnim radom Klastera Galenit koji je usmeren pre svega na zaštitu životne sredine i otvarenje novih radnih mesta u Srbiji
  • Heliks je bio konsultant - partner organizacijama UN HABITAT, ARS NOVA i EKO SERVIS na realizaciji projekta osnivanja «Valjevo eko plus» zadruge sakuplja?a sekundarnih sirovina
  • Heliks je bio partner Eko servis zadruzi sakuplja?a sekundarnih sirovina na velikom broju projekata usmjerenih ka edukciji sakuplja?ki zajednice
  • Heliks je, s Eko servisom, kooautor projekta «Ekologija i reciklaža kao razvojna mogu?nost u oblasti socijalnog preduzetništva»
  • Heliks je aktivno u?estvuje u pripremi i realizaciji akcije «O?istimo Srbiju 2009.»
  • Heliks je jedan od osniva?a Centra za razvoj socijalnog preduzetništva
  • Heliks ima kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima medija, ekoloških organizacija, lokalnih samouprava, me?unarodnih organizacija, nadležnih ministarstava, stru?ne i šire javnosti.

 

This is some text above the tabs

Ekološko udruženje Heliks je od svog osnivanja, 2005. godine, do danas, izraslo u jedno od najve?ih i najaktivnijih ekoloških udruženja u Beogradu i Srbiji.
Osnovni cilj Ekološkog udruženja Heliks je pružanje svestrane aktivne podrške (prvenstveno stru?ne, organizacione, medijatorske, edukativne i informativne) gra?anima, lokalnim zajednicama, privredi, nadležnim institucijama i drugim relevantnim partnerima u oblastima: zaštite životne sredine; održivog razvoja; reciklaže; socijalne i zelene ekonomije; društveno odgovornog poslovanja i drugih srodnih oblasti.

?lanovi Heliksa su ekološki aktivisti s višegodišnjim iskustvom u kreiranju i realizaciji samostalnih i partnerskih ekoloških projekata – lokalnih, nacionalnih, regionalnih i evropskih. Ukupan broj ?lanova Heliksa je 38, dok je broj stalno aktivnih ?lanova 23. Za potrebe realizacije svojih projekata Heliks angažuje i eskterne eksperte iz oblasti na koje se projekt odnose

Pun pravni naziv    Ekološko udruženje “Heliks” 
Naziv na engleskom jeziku   Environmental Association Heliks
Adresa   Vladimira Mitrovi?a 10, 11070 Beograd
Opština   Zvezdara
PIB   103998085
Mati?ni broj   17600206
Broj ra?una   160-215901-42 Banca Intesa ad Beograd
EuropeAid ID  (Pador broj)   RS-2009-DVM-0107523934
Telefon   064 35 35 000
E-mail adresa   info©heliks.org.rs
Web portal   www.heliks.org.rs

Predsednik UO   Nebojša ?or?evi?
Program menadžer   Mišo Babovi?
Administrativni menadžer   Adam Šljivo
Menadžer Kluba eksperata   Vladica ?udi?
PR menadžer   Milica Sara?evi?


2006
   
Program uspostavljanja sistema reciklaže otpadne elektronske opreme odkompjutera kroz aktivno uklju?ivanje

ratnih veterana u privredne tokove.

Partneri/Donatori  
Agencija za reciklažu Republike Srbije
 
 
2007  
   
Identifikacija mogu?nosti, na?ina i lokacija za ekološki bezbedno odlaganje elektonskog otpada i otpadnih olovnih akumulatora
Partneri/Donatori  
Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda, GOZvezdaraZvezdara
2008 
   
Progr?mi obuke s?kuplj??? sekund?rnih sirovin? u oblastime: z?štit? n? r?du, pozn?v?nja s?obr???jnih propis?, zn???j pril?go??v?nj? s?kuplj??? Z?konu o upr?vlj?nju otp?dom i drugih
 Partneri/Donatori  
IFC (WORLD BANK) Eko servis zadruga & Valjevo eko plus zadruga sakuplja?a sekundarnih sirovina
 
2009  
   
 Osnivanje Reciklažnog klastera Galenit I realizacija 10 projekata pod zbirnim imenom “Razvoj klastera Galenit”
 Partneri/Donatori  
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije
 
2010  
   
“Javno zagovaranje modela socijalnog preduzetništva u sektoru reciklaže kao instrumenta smanjenja siromaštva i Socioekonomske integracije sakuplja?ke zajednice„  
 Partneri/Donatori  
ISC I USAID (osnovan Centar za razvoj socijalnog preduzetništva ) 
 
2011  
   
Izgr?dnj? k?p?citet? z? z?br?nu upotrebe i zbrinj?v?nje ?zbest? u zemlj?m? Z?p?dnog B?lk?n? (Capacity Building forBanning and Phasing out Asbestos in West Balkan Countries)- http://www.noforasbestos.net   
Partneri/Donatori
Evropska komisija (donator), Gaus institut - Makedonija, Eko pot – BiH, Fond z? primenjen? istr?živ?nj? i komunik?cije - Bug?rsk? (partneri)

 

 

View the embedded image gallery online at: https://heliks.org.rs/index.php/onama#sigFreeId6ce1acf815

Naši partneri

O nama

HELOGO2

Ekološko udruženje Heliks je od svog osnivanja, 2005. godine, do danas, izraslo u jedno od najvećih i najaktivnijih ekoloških udruženja u Beogradu i Srbiji.

Saznajte više..

Kontakt

Vladimira Mitrovića br.10, 11050 Beograd, Zvezdara , +381 64 35 35 000, info@heliks.org.rs
bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow